PVS 100i Faseverifikasjonssystem bestemmer korrekt fase i umerkede lavspent og høyspentnett.

Artikkelnr.: 1007220

PVS 100i Faseidentifikasjon med GSM/GPS tilkobling. Fase Verifisering System for å identifisere faser på spenningsatte elektriske kraftsystemer (3-fase nett).

 • Produktinfo
 • Tilbakemeldingsskjema

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Fase VerifiseringSystem for å identifisere faser på spenningsatte elektriskekraftsystemer (3-fase nett). Med PVS 100i kan man ved enhver posisjon i et 3-fase nett fastslå korrekt fase med referanse til en basestasjon. 

 • bestemme korrekt fase i et umerket system
 • bestemme retningen til det roterende feltet
 • hindre innkobling av feil fase(r)
 • sikre korrekt merking av faser under installasjon
 • redusere tid og mulige feil og dermed hindre ulykker

Dette er ikke en dreieretningsmåler men et system som verifiserer rett fase (L1=L1) før innfasing i nettet. Skadene ved å legge sammen feil faser betyr som regel havarert utstyr, materiell etc og kan bli meget kostbart .

Last ned datablad her.

Med PVS 100i kan man ved enhver posisjon i et 3-fase nett fastslå korrekt fase med referanse til en basestasjon. 

 • De 3 faser (A, B og C) er alltid 120° eller 5,55555 ms fra hverandre.
 • Basestasjonen og den mobile enhet må ha samme tids base.
 • Den høye nøyaktigheten oppnås vha. GPS signal.
 • For hvert GPS sekund er fasevinkelen til referansefasen relatert til GPS tidssignalet lagret i enheten.
 • GSM tilkoblingen gjør at data mellom basen og den mobile enhet kan sammenlignes.
 • Grunnet høy pulshastighet vil fasevinkelen kun avvike 1° per 8 km som betyr sammenligning kan utføres over store avstander.

Beskrivelse 

Presis kunnskap om fase tildeling i et elektriskstrømnettet er en viktig forutsetning for sikker og pålitelig operasjon.Dette gjelder for alle nivåer fra distribusjonsnettet til transportnettet for høyspent overføringslinjer.
Faseidentifikasjon av spenningspåsatte systemer er nødvendig når en skal forberede og gjennomføre restrukturering av nettverket, for registrere/merking, oppdatere og revidere dokumentasjon samt for planlegging og etablering av nye nettverkssystemer. 

Systemet består av to identiske enheter, hvorav den ene brukes som en basestasjon , og er koblet til en kjent referanse fase. Den andre enhet ( mobilenhet ) kan kobles til hvor som helst  i nettverket . Innfasingen kan bestemmes på tvers forskjellige spenningsnivåer ved å sammenligne vinkelen av fase under utprøving mot referansefasen. Automatisk sammenligning med en direkte indikasjon på fase tildeling foregår ved å synkronisere de to enhetene via en GSM/GPStilkobling. 
 
Hvis det er en eller flere transformatorer mellom basestasjonen og prøvepunkt, kan effekten av vektorgrupper og de tilhørende faseforskyvninger ( multipler av 30 ° ) letttas hensyn til ved å legge inn aktuelle korreksjonsverdier . 
Spesielle driftsinstillinger gjør at systemet kan brukes selv når det ikke er GPS tilkobling tilgjenglig. 
 
PVS 100 kan brukes hvor som helst , takket være det innebygde oppladbare batteriet. Systemet er direkte koblet til testobjekt på nettspenninger fra 400 V. Ved høyere spenninger opp til 110 kV, blir testen utført ved hjelp av en høyspenningssensorer som står i forbindelse med PVS 100i via toveis trådløs kommunikasjon. Test status og fase indikasjon er signalisert ved hjelp av en visuell skjerm på sensoren.