NY SF6 GASS

Salg av ny SF6 gass i Norge ble fra 01.01.2023 hardt avgiftsbelagt med unntak av SF6 gass for nye anlegg. Satsen for 2024 er kr 27 636 per kilo gass.  

Formålet med avgiften er å prise utslipp av SF6 til atmosfæren, bidra til redusert bruk og utslipp av klimagasser, og slik bidra til at Norge innfrir sine internasjonale forpliktelser på klimaområdet.   

SF6 er en klimagass med stor global klimapåvirkning. SF6 benyttes først og fremst som isolasjonsmedium i elektriske anlegg mv., enten ved første gangs påfylling eller etterfylling. Utslippene av SF6 er små og skyldes primært uunngåelige lekkasjer eller uhell. SF6 benyttes også i produksjon av elektriske brytere. Det er ingen produsenter av SF6 i Norge. Videre er det kun én produsent av SF6-holdige brytere i Norge. 

Les mer om dette på Skatteetaten sine nettsider under denne linken: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/sf6/innforing/

Megger AS tilbyr som kjent rensing av gammel forurenset SF6 gass og dette rammes ikke av avgiften men dersom man skulle være nødt til å kjøpe ny SF6 gass kan også dette gjøres igjennom Megger AS som da vil stå for importen. Ta kontakt på adressen post@megger.no for et uforpliktende tilbud og mer informasjon.